Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

 • Innovation Factory B.V.: Innovation Factory B.V., Handelsnaam: MSTR, gevestigd in Nijmegen, Kamer van Koophandel nr. 90710215.

 • Klant: de partij waarmee Innovation Factory B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: Innovation Factory B.V. en de klant samen.

 • Consument: een klant die een individu is en handelt voor privédoeleinden.

 • Programma's: elk betaald serviceprogramma, onderverdeeld in proof of concept, productiefase en doorontwikkeling en monitoring die wordt aangeboden door Innovation Factory B.V.


Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Innovation Factory B.V.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die door Innovation Factory B.V. worden gebruikt, zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten op haar website of anderszins op elk moment aan te passen.

 • De partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst die door Innovation Factory B.V. wordt geleverd. Dit is altijd een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen.

 • Innovation Factory B.V. zal prijsaanpassingen voorafgaand aan het moment van de prijsverhoging aan de klant communiceren.

 • De consument heeft het recht om het contract met Innovation Factory B.V. te beëindigen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet zich houden aan de financiële verplichting jegens Innovation Factory B.V. op basis van de overeengekomen inschrijvingstermijnen of betalingsplannen.

 • Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn niet heeft betaald, hij wettelijk in verzuim is, zonder dat Innovation Factory B.V. de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor om levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om adequate zekerheid te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.


Gevolgen van late betaling

 • Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Innovation Factory B.V. het recht om een rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een deel van een maand wordt gerekend voor een hele maand.

 • Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij verplicht zijn om eventuele schadevergoeding aan Innovation Factory B.V. te betalen.

 • Als de klant niet op tijd betaalt, mag Innovation Factory B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van Innovation Factory B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Als de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Innovation Factory B.V., is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Innovation Factory B.V. te betalen.


Recht van terughalen van goederen

 • Zodra de klant in verzuim is, heeft Innovation Factory B.V. het recht om het recht van terughaling in te roepen met betrekking tot de niet-betaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

 • Innovation Factory B.V. roept het recht van terughaling in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 • De kosten voor het innen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

 • Vanwege de digitale aard en vertrouwelijkheid van onze programma's biedt Innovation Factory B.V. geen herroepingsrecht aan nadat partijen een overeenkomst zijn aangegaan.


Verrekening

 • De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Innovation Factory B.V. te verrekenen met een vordering op - Innovation Factory B.V.


Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met diensten hebben gesloten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Innovation Factory B.V., geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Innovation Factory B.V. voert de overeenkomst uit naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

 • De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van de eventueel overeengekomen voorschot door de klant.


Duur van de dienstovereenkomst

 • De overeenkomst tussen Innovation Factory B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als de partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Als de partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit nooit een strikte deadline, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk gespecificeerd. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Innovation Factory B.V. een schriftelijke redelijke termijn geven om de werkzaamheden te beëindigen, voordat hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.


Intellectueel eigendom

 • Innovation Factory B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten, ontwerp- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, datadragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, etc., tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De klant mag de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V. niet kopiëren of laten kopiëren, noch aan derden tonen en/of beschikbaar stellen of op enige andere manier gebruiken.


Vertrouwelijkheid

 • De klant houdt alle informatie die hij ontvangt van Innovation Factory B.V. (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.

 • Ditzelfde geldt voor alle andere informatie over Innovation Factory B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan schade kan toebrengen aan Innovation Factory B.V.

 • De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat hij de in de voorgaande leden genoemde informatie geheim houdt.

 • De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie kreeg of die later openbaar werd zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht door de klant.

  • die openbaar gemaakt wordt door de klant vanwege een wettelijke verplichting.

 • De geheimhoudingsverplichting beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.


Boetes

 • Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van Innovation Factory B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 • Er is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig om de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete te verbeuren.

 • Het verbeuren van de boete genoemd in het eerste lid van dit artikel laat de andere rechten van Innovation Factory B.V., waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te eisen, onverlet.


Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Innovation Factory B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Innovation Factory B.V. geleverde producten en/of diensten.


Ingebrekestelling

 • De klant moet elke ingebrekestelling aan Innovation Factory B.V. schriftelijk overmaken.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk (tijdig) Innovation Factory B.V. bereikt.


Aansprakelijkheid van Innovation Factory B.V.

 • Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Programma's, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 • Innovation Factory B.V. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juridische of financiële aspecten van het starten van een bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot naleving van bedrijfs- of belastingwetten en -regelgeving.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor overtredingen begaan door de klant.


Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Innovation Factory B.V. vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.


Ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Innovation Factory B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Als de nakoming van de verplichtingen door Innovation Factory B.V. niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Innovation Factory B.V. in gebreke is.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, of als omstandigheden Innovation Factory B.V. goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor de toegang van de klant tot de Programma's op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, bij elke overtreding van de regels en richtlijnen van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot agressief of ongepast gedrag. Innovation Factory B.V. wil een veilige en productieve leeromgeving voor alle deelnemers waarborgen, en elk gedrag dat daartegen ingaat, wordt niet getolereerd.


Overmacht

 • Naast de bepalingen van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Innovation Factory B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de klant Innovation Factory B.V. niet worden toegerekend in elke situatie onafhankelijk van de wil van Innovation Factory B.V., wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Innovation Factory B.V. kan worden verlangd.

 • De in lid 1 bedoelde overmachtssituatie is ook van toepassing op - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slecht weer en werkonderbrekingen.

 • Als zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Innovation Factory B.V. één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Innovation Factory B.V. hieraan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

 • Innovation Factory B.V. is geen (schade)vergoeding verschuldigd in een situatie van overmacht, zelfs niet als zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel heeft behaald.


Overdracht van Rechten

 • De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Innovation Factory B.V. niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V.

 • Deze bepaling geldt als een clausule met een goederenrechtelijk effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen van Nietigheid of Vernietigbaarheid

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Innovation Factory B.V. voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.


Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

 • Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar Innovation Factory B.V. gevestigd is, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.


Erkenning

 • Door de aanschaf van een van de programma's van Innovation Factory B.V., erkent u deze servicevoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord te gaan.


Definities

 • Innovation Factory B.V.: Innovation Factory B.V., Handelsnaam: MSTR, gevestigd in Nijmegen, Kamer van Koophandel nr. 90710215.

 • Klant: de partij waarmee Innovation Factory B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: Innovation Factory B.V. en de klant samen.

 • Consument: een klant die een individu is en handelt voor privédoeleinden.

 • Programma's: elk betaald serviceprogramma, onderverdeeld in proof of concept, productiefase en doorontwikkeling en monitoring die wordt aangeboden door Innovation Factory B.V.


Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Innovation Factory B.V.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die door Innovation Factory B.V. worden gebruikt, zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten op haar website of anderszins op elk moment aan te passen.

 • De partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst die door Innovation Factory B.V. wordt geleverd. Dit is altijd een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen.

 • Innovation Factory B.V. zal prijsaanpassingen voorafgaand aan het moment van de prijsverhoging aan de klant communiceren.

 • De consument heeft het recht om het contract met Innovation Factory B.V. te beëindigen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet zich houden aan de financiële verplichting jegens Innovation Factory B.V. op basis van de overeengekomen inschrijvingstermijnen of betalingsplannen.

 • Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn niet heeft betaald, hij wettelijk in verzuim is, zonder dat Innovation Factory B.V. de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor om levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om adequate zekerheid te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.


Gevolgen van late betaling

 • Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Innovation Factory B.V. het recht om een rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een deel van een maand wordt gerekend voor een hele maand.

 • Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij verplicht zijn om eventuele schadevergoeding aan Innovation Factory B.V. te betalen.

 • Als de klant niet op tijd betaalt, mag Innovation Factory B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van Innovation Factory B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Als de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Innovation Factory B.V., is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Innovation Factory B.V. te betalen.


Recht van terughalen van goederen

 • Zodra de klant in verzuim is, heeft Innovation Factory B.V. het recht om het recht van terughaling in te roepen met betrekking tot de niet-betaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

 • Innovation Factory B.V. roept het recht van terughaling in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 • De kosten voor het innen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

 • Vanwege de digitale aard en vertrouwelijkheid van onze programma's biedt Innovation Factory B.V. geen herroepingsrecht aan nadat partijen een overeenkomst zijn aangegaan.


Verrekening

 • De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Innovation Factory B.V. te verrekenen met een vordering op - Innovation Factory B.V.


Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met diensten hebben gesloten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Innovation Factory B.V., geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Innovation Factory B.V. voert de overeenkomst uit naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

 • De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van de eventueel overeengekomen voorschot door de klant.


Duur van de dienstovereenkomst

 • De overeenkomst tussen Innovation Factory B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als de partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Als de partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit nooit een strikte deadline, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk gespecificeerd. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Innovation Factory B.V. een schriftelijke redelijke termijn geven om de werkzaamheden te beëindigen, voordat hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.


Intellectueel eigendom

 • Innovation Factory B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten, ontwerp- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, datadragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, etc., tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De klant mag de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V. niet kopiëren of laten kopiëren, noch aan derden tonen en/of beschikbaar stellen of op enige andere manier gebruiken.


Vertrouwelijkheid

 • De klant houdt alle informatie die hij ontvangt van Innovation Factory B.V. (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.

 • Ditzelfde geldt voor alle andere informatie over Innovation Factory B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan schade kan toebrengen aan Innovation Factory B.V.

 • De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat hij de in de voorgaande leden genoemde informatie geheim houdt.

 • De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie kreeg of die later openbaar werd zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht door de klant.

  • die openbaar gemaakt wordt door de klant vanwege een wettelijke verplichting.

 • De geheimhoudingsverplichting beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.


Boetes

 • Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van Innovation Factory B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 • Er is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig om de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete te verbeuren.

 • Het verbeuren van de boete genoemd in het eerste lid van dit artikel laat de andere rechten van Innovation Factory B.V., waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te eisen, onverlet.


Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Innovation Factory B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Innovation Factory B.V. geleverde producten en/of diensten.


Ingebrekestelling

 • De klant moet elke ingebrekestelling aan Innovation Factory B.V. schriftelijk overmaken.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk (tijdig) Innovation Factory B.V. bereikt.


Aansprakelijkheid van Innovation Factory B.V.

 • Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Programma's, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 • Innovation Factory B.V. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juridische of financiële aspecten van het starten van een bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot naleving van bedrijfs- of belastingwetten en -regelgeving.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor overtredingen begaan door de klant.


Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Innovation Factory B.V. vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.


Ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Innovation Factory B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Als de nakoming van de verplichtingen door Innovation Factory B.V. niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Innovation Factory B.V. in gebreke is.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, of als omstandigheden Innovation Factory B.V. goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor de toegang van de klant tot de Programma's op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, bij elke overtreding van de regels en richtlijnen van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot agressief of ongepast gedrag. Innovation Factory B.V. wil een veilige en productieve leeromgeving voor alle deelnemers waarborgen, en elk gedrag dat daartegen ingaat, wordt niet getolereerd.


Overmacht

 • Naast de bepalingen van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Innovation Factory B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de klant Innovation Factory B.V. niet worden toegerekend in elke situatie onafhankelijk van de wil van Innovation Factory B.V., wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Innovation Factory B.V. kan worden verlangd.

 • De in lid 1 bedoelde overmachtssituatie is ook van toepassing op - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slecht weer en werkonderbrekingen.

 • Als zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Innovation Factory B.V. één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Innovation Factory B.V. hieraan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

 • Innovation Factory B.V. is geen (schade)vergoeding verschuldigd in een situatie van overmacht, zelfs niet als zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel heeft behaald.


Overdracht van Rechten

 • De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Innovation Factory B.V. niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V.

 • Deze bepaling geldt als een clausule met een goederenrechtelijk effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen van Nietigheid of Vernietigbaarheid

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Innovation Factory B.V. voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.


Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

 • Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar Innovation Factory B.V. gevestigd is, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.


Erkenning

 • Door de aanschaf van een van de programma's van Innovation Factory B.V., erkent u deze servicevoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord te gaan.


Definities

 • Innovation Factory B.V.: Innovation Factory B.V., Handelsnaam: MSTR, gevestigd in Nijmegen, Kamer van Koophandel nr. 90710215.

 • Klant: de partij waarmee Innovation Factory B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: Innovation Factory B.V. en de klant samen.

 • Consument: een klant die een individu is en handelt voor privédoeleinden.

 • Programma's: elk betaald serviceprogramma, onderverdeeld in proof of concept, productiefase en doorontwikkeling en monitoring die wordt aangeboden door Innovation Factory B.V.


Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Innovation Factory B.V.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die door Innovation Factory B.V. worden gebruikt, zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten op haar website of anderszins op elk moment aan te passen.

 • De partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst die door Innovation Factory B.V. wordt geleverd. Dit is altijd een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen.

 • Innovation Factory B.V. zal prijsaanpassingen voorafgaand aan het moment van de prijsverhoging aan de klant communiceren.

 • De consument heeft het recht om het contract met Innovation Factory B.V. te beëindigen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet zich houden aan de financiële verplichting jegens Innovation Factory B.V. op basis van de overeengekomen inschrijvingstermijnen of betalingsplannen.

 • Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn niet heeft betaald, hij wettelijk in verzuim is, zonder dat Innovation Factory B.V. de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor om levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om adequate zekerheid te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.


Gevolgen van late betaling

 • Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Innovation Factory B.V. het recht om een rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een deel van een maand wordt gerekend voor een hele maand.

 • Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten en kan hij verplicht zijn om eventuele schadevergoeding aan Innovation Factory B.V. te betalen.

 • Als de klant niet op tijd betaalt, mag Innovation Factory B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van Innovation Factory B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Als de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Innovation Factory B.V., is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Innovation Factory B.V. te betalen.


Recht van terughalen van goederen

 • Zodra de klant in verzuim is, heeft Innovation Factory B.V. het recht om het recht van terughaling in te roepen met betrekking tot de niet-betaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

 • Innovation Factory B.V. roept het recht van terughaling in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 • De kosten voor het innen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

 • Vanwege de digitale aard en vertrouwelijkheid van onze programma's biedt Innovation Factory B.V. geen herroepingsrecht aan nadat partijen een overeenkomst zijn aangegaan.


Verrekening

 • De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Innovation Factory B.V. te verrekenen met een vordering op - Innovation Factory B.V.


Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met diensten hebben gesloten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Innovation Factory B.V., geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Innovation Factory B.V. voert de overeenkomst uit naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

 • De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van de eventueel overeengekomen voorschot door de klant.


Duur van de dienstovereenkomst

 • De overeenkomst tussen Innovation Factory B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als de partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Als de partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit nooit een strikte deadline, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk gespecificeerd. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Innovation Factory B.V. een schriftelijke redelijke termijn geven om de werkzaamheden te beëindigen, voordat hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.


Intellectueel eigendom

 • Innovation Factory B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten, ontwerp- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, datadragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, etc., tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • De klant mag de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V. niet kopiëren of laten kopiëren, noch aan derden tonen en/of beschikbaar stellen of op enige andere manier gebruiken.


Vertrouwelijkheid

 • De klant houdt alle informatie die hij ontvangt van Innovation Factory B.V. (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.

 • Ditzelfde geldt voor alle andere informatie over Innovation Factory B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan schade kan toebrengen aan Innovation Factory B.V.

 • De klant neemt alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat hij de in de voorgaande leden genoemde informatie geheim houdt.

 • De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie kreeg of die later openbaar werd zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht door de klant.

  • die openbaar gemaakt wordt door de klant vanwege een wettelijke verplichting.

 • De geheimhoudingsverplichting beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.


Boetes

 • Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van Innovation Factory B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het genoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

 • Er is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig om de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete te verbeuren.

 • Het verbeuren van de boete genoemd in het eerste lid van dit artikel laat de andere rechten van Innovation Factory B.V., waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te eisen, onverlet.


Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Innovation Factory B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Innovation Factory B.V. geleverde producten en/of diensten.


Ingebrekestelling

 • De klant moet elke ingebrekestelling aan Innovation Factory B.V. schriftelijk overmaken.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk (tijdig) Innovation Factory B.V. bereikt.


Aansprakelijkheid van Innovation Factory B.V.

 • Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Programma's, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 • Innovation Factory B.V. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juridische of financiële aspecten van het starten van een bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot naleving van bedrijfs- of belastingwetten en -regelgeving.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving, en Innovation Factory B.V. is niet aansprakelijk voor overtredingen begaan door de klant.


Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Innovation Factory B.V. vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.


Ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Innovation Factory B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Als de nakoming van de verplichtingen door Innovation Factory B.V. niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Innovation Factory B.V. in gebreke is.

 • Innovation Factory B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, of als omstandigheden Innovation Factory B.V. goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 • Innovation Factory B.V. behoudt zich het recht voor de toegang van de klant tot de Programma's op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, bij elke overtreding van de regels en richtlijnen van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot agressief of ongepast gedrag. Innovation Factory B.V. wil een veilige en productieve leeromgeving voor alle deelnemers waarborgen, en elk gedrag dat daartegen ingaat, wordt niet getolereerd.


Overmacht

 • Naast de bepalingen van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Innovation Factory B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens de klant Innovation Factory B.V. niet worden toegerekend in elke situatie onafhankelijk van de wil van Innovation Factory B.V., wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Innovation Factory B.V. kan worden verlangd.

 • De in lid 1 bedoelde overmachtssituatie is ook van toepassing op - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slecht weer en werkonderbrekingen.

 • Als zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Innovation Factory B.V. één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Innovation Factory B.V. hieraan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

 • Innovation Factory B.V. is geen (schade)vergoeding verschuldigd in een situatie van overmacht, zelfs niet als zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel heeft behaald.


Overdracht van Rechten

 • De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Innovation Factory B.V. niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovation Factory B.V.

 • Deze bepaling geldt als een clausule met een goederenrechtelijk effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen van Nietigheid of Vernietigbaarheid

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Innovation Factory B.V. voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.


Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

 • Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar Innovation Factory B.V. gevestigd is, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.


Erkenning

 • Door de aanschaf van een van de programma's van Innovation Factory B.V., erkent u deze servicevoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord te gaan.


© 2024 Innovation Factory B.V.

admin@mstr.nl
KVK: 90710215
BTW: NL865423775B01

Algemene Voorwaarden

© 2023 Innovation Factory B.V.